obchodni podminky ochrana osobnich udaju - Agromodels

Přejít na obsah
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnost (OSVČ)
Jiří Bouška
se sídlem Obránců míru 331, 533 13 Řečany nad Labem
identifikační číslo: 87479443
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.agromodels.cz
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele i podnikatele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.agromodels.cz. Prodávající nabízí na stránkách svá autorská díla ve formě elektronických dokumentů.
2. Vystřihovánky v elektronické podobě (dále jen modely nebo zboží) zde nabízené jsou autorskými díly chráněnými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která nejsou distribuována na hmotném nosiči, ale jsou zpřístupňována formou stažení díla z webových stránek prodávajícího na zařízení kupujícího, a to za účelem získání díla pro jeho osobní potřebu.
3. Stažením díla se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím (objednatelem) zakoupením prostřednictvím webu www.agromodels.cz
4. Prodávající nabízí modely ve formátu PDF a modely v papírové formě.
5. Záruka na veškeré modely je 24 měsíců, pokud není u konkrétního titulu stanoveno jinak.
6. Ceny uvedené na www.agromodels.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době konání prodejní akce.
7. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Pro uzavření smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český jazyk.
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující je oprávněn na základě objednávky získat právo užít vybrané modely formou jejich stažení z webu www.agromodels.cz . Stažením získá uživatel v elektronické podobě jednu rozmnoženinu modelu, pokud není v objednávce uvedeno jinak, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného zboží, nebo bezúplatně, pokud je to u konkrétního titulu výslovně uvedeno.
2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.agromodels.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
4. Kupující obdrží od prodávajícího do 24 hodin e-mailem potvrzení o přijetí a zpracování objednávky.
5. Objednávka je návrhem smlouvy. Kupující odesláním objednávky na jím vybrané modely uděluje prodávajícímu souhlas s dodáním zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že stažením vybraného zboží prostřednictvím internetového obchodu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.
6. Po obdržení potvrzení o zpracování objednávky kupující uhradí předepsaným způsobem cenu za stažení modelu požadovanou prodávajícím.
7. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího je uzavřena kupní smlouva a kupujícímu je zároveň umožněno stažení vybraného zboží.
8. Neuhradí-li kupující na základě potvrzení objednávku do 5 pracovních dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.
9. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
10. Kupující při objednávání zboží na www.agromodels.cz nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.
 
III. Cena a způsob platby
1. Cena za stažení zboží uvedená u konkrétního modelu na www.agromodels.cz je úplatou za získání práva užít zboží ve zvoleném rozsahu, tj. je úplatou buď za získání práva užít zboží v časově omezeném období (dočasná rozmnoženina díla), nebo úplatou za získání práva užít trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu.
2. Cena zahrnuje vždy pouze oprávnění k jedné rozmnoženině díla (pokud není v objednávce kupujícího uvedeno jinak), každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení (PC, NTB, ipod, ipad a jiné podobné zařízení) kupujícího.
3. Kupujícímu může být zřízeno právo užít i více rozmnoženin díla, pokud to uvede v objednávce. V tom případě bude oprávněn užívat takový počet rozmnoženin, jaký na www.agromodels.cz objednal a uhradil.
4. Platba probíhá převodem na bankovní účet prodávajícího:1970690019/3030, případně využitím externí platební brány. V případě nákupu papírových stavebnic na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5. Společně se zbožím obdrží kupující elektronickou formou i platný daňový doklad.
 
IV. Autorská práva
1. Díla nabízená ke stažení na www.agromodels.cz formou elektronických dokumentů jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v níže stanoveném rozsahu.
2. Kupující je oprávněn zboží získané stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.
3. Kupující není oprávněn zakoupené zboží jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat, a to ani bezplatně.
 
V. Technické podmínky
1. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá potřebné softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení zboží.
2. Prodávající zabezpečil stránky www.agromodels.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno technické zařízení, na které si rozmnoženinu díla ukládá. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.
3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení zboží ze stránek www.agromodels.cz do zařízení, jejichž technické parametry sice odpovídají požadavkům prodávajícího, ale jejichž využití výrobce či prodejce těchto zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení publikací od vybraných prodejců. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.
 
VI. Reklamační řád
Záruka za jakost
1. V případě, že se u zboží vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního díla uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení zboží na zařízení kupujícího.
3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
- Uplynula-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, tj. záruka zanikla.
- Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení publikovaného materiálu prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího uvedenými v těchto VOP.
- Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zařízení a software.
- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu.
 
Práva plynoucí ze záruky
Kupující při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na jeho výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace
1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: www.agromodels.cz
2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Ochrana osobních údajů
1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (město, stát), adresa elektronické pošty (e-mail), dále společně vše jen jako „osobní údaje“.
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy odeslané na adresu agromodels.cz , zcela postačí text "nechci obchodní sdělení". Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od doručení zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje zajistit takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů kupujícího, aby byla zachována jejich integrita a důvěrnost.
4. Kupující prohlašuje, že si je vědom svých následujících práv týkajících se osobních údajů a byl o nich prodávajícím výslovně poučen:
- požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
- požadovat omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího
- podat stížnost u dozorového úřadu
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracující banky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Práva a povinnosti smluvních stran jako správce osobních údajů a subjektu osobních údajů, jak je upravují příslušné právní předpisy (zejména nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů), nejsou dotčena.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.agromodels.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí relevantními obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele a dále též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy agromodels@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019 a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.
2019 agromodels.cz
všechna práva vyhrazena
Návrat na obsah